วิธีคำนวนระบบบำบัดน้ำ้สียเเบบ AS(Activated Sludge)

วบบบบ้ํ

บบกอ

     (Activated Sludge Process)

 

  DOWNLOAD เอกสารฉบับเต็มได้ที่ด้านบนคับกลิ่

านักานสิ่แวคท 11(รร)

 

 

บบํา้ําียบบ (Activated Sludge)


ํา้ําียีู่ง ํา้ําียี่

ีย ํา้ําียงง

รรํา แลารํา้ําเสชุางแห    ้ําเสียโรงพยาาล สถระอบางๆ โรงรม  างรรพ    ียในน้ําเสีย ึ่งควมสี่เหมาะสมใหบแบรียแบบาศ  ํา้ําียบบูงั้น ี่ําัญัง

1) าสวนอปริณจรียระบบ(Food-to Microorganism ratios :F/M


Ratios)


 

2)ระยะี่้ําเสียยูังมอาศ (Hydroulic retention time,HRT)

3) ราาระรรารรีย (Volumetric Loading ,VL)

4) ยุ

5) ิ้ิน

6. ี่ได


1)ีควคุัตาหาีย

ริณตนจรียในังมอาศี่ํางานั้ (ีย้ํา

เสียี่ระบบ)ี่พอเหมาะ ึ่ง้ําีโี่

้ําียึ่ง((Mixed Liquor  Suspended Solids: MLSS)

รืวนลอยระเห ((Mixed Liquor Volatile Suspended Solids: MLVSS )

าร แลรียี่ควี้   ราวนารรย(Food   to Microorganism Ratio,:F/M) ึง

F/M ratio ําั่ยู 0.2-0.4  ัน

 

 

ราวนารรีย =     ้ําี่ัน ้ําียัง

 

 

=        ้ําีโี่าระ (/) ้ําียัง()

=          BOD X Flow

MLSS X V


=             ีโ( ./) ี่x ้ํีย (./)

ริังมอาศ(ลบม.) x ควมเนขรียในังมอ( MLSS )(./)

 

 

ตัวอย 1 ียราารไหล้ําเสียาระบบเทับ   800 ../ัน ควมเนขีโี่ระ เทับ 300 ./. ควนจรียในังมอาศ(MLSS)  เทับ 2500 ./ริังมอาศ เทับ = 400 .


Q in = 800 ./

 

BOD in = 300 ./


ัง ถัอา                                            


MLSS=  2500 ./

 

 

 

 

 

 

ราวนารรีย = ้ําียัน ้ําียัง

 

 

=                      ีโ( ./) x ้ําีย (./)              ัง(.) X ควนขรียในังมอ( MLSS )(./)

 

้ําารรียี่ระบบวัเทับ   =   800 ลบม./. x 300 ./.x   1 กก.    X   103 .

106 .       .

= 240 กก./

้ําียัง = 400 ลบม. x 2500 ./ x  1 กก.    X   103 .    =  1,000 กก.

106 .      .

 

ังั้น F/M ratio =

240 กก./

=

0.24 กก. ีโ

 

1000 กก.

 

กก.MLSS -ัน

 

หมายเห ารนวF/M ratio ั้ MLSS แล MLVSS  MLVSS/ MLSS ึง

ราวนข้ํากจรีย้ํากข็งวนลอในังมอาศ ระาณ 0.8

ึ้ออํา MLVSS รือ  MLSS


2. พั้ํา (Hydraulic retention time ,HRT) ังระยะกัพั

้ํา ระบบที่ีระยะพักน้ําี่เหมาะสมช้รียารสลายารินรียจนึงีุ่ด

ีระยะักพั้ําั้กิไป  ีโ้ําิู้ง ระยะกััก้ําีรยะ

ไป เปรสิ้เปลายนการาศ ี่ ยู่ 6-12 ชั่ว

เทับ ริังมอาศ ้ําียี่ัน

HRT =           ริังมอาศ (.)

้ําียี่(.)

 

ตัวอยที่ 2 กตางที่ 1 HRT    เทับ             400 ลบม.     X  24 .    = 12 .

800 ลบม./ัน         ัน

 

 

3. ัตาภาระรรทุย์ (Volumetric Loading ,VL) ึงียี่ริังมอาศ ี่ยู 0.3-0.6 กก.//.

 

 

ราาระรรารรีย                    ้ําียี่ (./) ัง

 

ตัวอยที่ 3 กตางที่ 1  าระารรีย =         240 กก/. = 0.6 กก.ีโ//.

400 .

 

 

4. ุต หมายึง ระยะี่จุลิียยูัง(Mean Cell  Residence Time) ํานน้ํานั็งัง้ํานั็งี่รระในัน ยุควีค 5-15 วัน ียัง

 

 

ายุ ()   =     ้ํากข็งขวนลอในังมอาศ (.) ้ํา็งี่ออ(./ัน

 

 

 


Q1

C1                                                             ัง

C3

Q2 (ูบกลับ)


ถัง               Q4

          C4


C2                                                                                                                       Q5 (ูบ

กิ)

C5


 

 

ายุ    =                           ้ําองแ็งขวลอในังมอาศ  (.)

้ํา็งลอในอสิ้ง + ็งนน้ําิ้

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

C3    =     MLSS  ังV    =    ัง


=                   C3 x V

(C5x Q5)+(C4 x Q4)


C1    =     ็ง้ําียี่Q1      =    ้ําี่

C2    =     ็งับ Q2    =    ับ

Q4    =   ้ําิ้ง

C5    =     ิน

Q5    =   ิน

ตัวอยที่ 4

ํา

ราารไหล้ําเสียี่าระ ับ

 

 

1,500 ลบ../( Q1 แล Q4)

 

 MLSS  ังับ

3,000 ./.(C3)

 

 SS ในน้ําิ้งี่ออกจระ ับ

30 ./.(C4)

 

 SS ับ ับ

10,000 ./.(C2 แล C5)

 

ับ

200 ลบ..( Q2)

 

ิ้งับ

20 ลบ../(Q5 )

 

ังับ

700 ..(V)

 

 

ายุ (วน)   =                ้ําองแ็งลอในังมอาศ (.)

้ํา็งี่ออ(./ัน

 

 

=                  C3 x V

(C5 x Q5)+(C4 x Q4)

ายุ ()  =                                   3,000 ./.  X 700 ..

(10,000 ./. X20 ลบ../)+(  30 ./.X1,500 ../)


 

 

 

 

 

 

 

 

5) ควคุัตทิ


=                         3,000 X 700

(10,000 X 20 )+( 30 X 1,500)

เทับ 8.57 ัน

ังั้น    ายุเทับ  9 ัน


ิ้งบบําิธ (1)  ําัตีย

(2)  ํายุ

(3)  ํา(Mass Balance)

 

 

(1)ําวณราารรีย บบํา้ําียบบอออบบําี่ไว    ึ่งารํานวณกบห MLSS ได  

F/M Ratios = BOD X Flow / MLSS X V

ังั้น MLSS = = BOD X Flow / F/M ratios X V

-ีพ MLSS กกําวณ MLSS ี่ไกกห์

(SS.)ังมอาศ แสสลจ์  กิ

--ีพ MLSS ารนวณีคมกกว MLSS ี่ไห์

(SS.)ังมอาศ    ํา

้ํา(.) = ผลาง MLSS X ัง

ํา้ําํา

 

 

 

ิน  =

้ําิน

 

ับ

ตัวอยที่ 5

ํา

ํา F/M ับ

 

0.2 กก.ีโ/กก.MLSS-)

 

 MLSS  ังับ

ราารไหล้ําเสียี่าระ ับ

ควมเนขีโี่ระ ับ

SS ับ