Refference

 • โรงงานเเป้งมันจันทบุรี
  โรงงานเเป้งมันจันทบุรี

 • โรงงานสมบูรณ์เท็กไทด์
  โรงงานสมบูรณ์เท็กไทด์

  ควบคุมดูเเลระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมให้คำปรึกษา
 • โรงงานศรีไทยฟิราเมน

  ควบคุมดูเเลระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน ศรีไทยฟิลาเมน เป็นระบบ Activated Sludge
  มีอัตราการไหล 800 m3/day , BOD = 500 mg/l

 • ควบคุมดูเเลระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมให้คำปรึกษา การผลิตก๊าซชีวภาพ
 • โรงงานฟรีเซอฟูด

  ออกเเบบระบบบำบัดน้ำเสีย , ติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • โรงงานย้อมผ้า LY

  โรงงานย้อมผ้า LY
 • โรงงาน ITTC (มหาชน)

  โรงงาน ITTC (มหาชน)
Visitors: 261,828