การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเเบบ AS

การดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดตะกอนเร่ง Activated Sludge

 

 

 

 

 

 

 

150 m3/day   /  บ่อเกรอะ 2 บ่อ   /  บ่อเติมอากาศ มีจำนวน 4 ชุด / บ่อตกตะกอนจำนวน 2 บ่อ

                     / ติดตะเเกรงดักขยะ /    MLVSS = 3,000 mg/l      /

                                                  /    SV30 = 200 – 300 ml       /

                                                                                         

                                  

รูปที่ 1 แบบบ่อบำบัดน้ำเสีย

ตารางสรุปการดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ลักษณะระบบ

การดูแลตรวจสอบ

ความถี่ในการดูแล

1 บ่อเกรอะ

 

ติดตั้งคะแกรงดักขยะ

ตักขยะออกทิ้ง

1-2 สัปดาห์/ ครั้ง

2 . บ่อเติมอากาศ

มีเครื่องเติมอากาศ 4 ชุด

เปิดใช้งาน 2 ชุด

ตรวจสอบการทำงานของเครื่องเติมอากาศ

2 สัปดาห์/ ครั้ง

 

ปริมาณตะกอนจุลินทรีย์

MLVSS = 3,000 mg/l

SV30 = 200 – 300ml

ตรวจสอบตะกอนจากค่า SV 30 โดยการนำน้ำจากบ่อเติมอากาศมาใส่กรวย

ฮิบฮออพตั้งทิ้งไว้ 30 นาทีมีค่าอยู่ระหว่าง 200-300 ml ถือว่าปกติ

1 สัปดาห์/ ครั้ง

 

 

เติมสารอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสโดยการเติมปุ๋ยยูเรีย (46%) 0.5 กิโล/วันและฟอสฟอรัส

(40%)อีก 0.7 กิโล/วัน

ทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน

 

 

Visitors: 263,008