คำจำกัดความเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย

คำจำกัดความที่สำคัญเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย

 

1.  น้ำเสีย (Wastewater)

            น้ำเสีย  หมายถึง  น้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ  ของมนุษย์แล้วระบายทิ้งลงมา  มีสิ่งเจือปน  ซึ่งอาจเป็นสารอินทรีย์  หรือสารพิษต่าง ๆ  ทำให้น้ำไม่เหมาะสมสำหรับใช้งาน  ถ้าปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติจะทำให้คุณภาพของแหล่งน้ำเน่าเสียได้

 

 2.  ค่ากรดและด่าง (pH)

            พีเอช หมายถึงหน่วยวัดค่าความเป็น กรด-ด่าง ซึ่งมีช่วงตั้งแต่ 0 - 14 คือ ถ้าความเป็นกรดสูงมาก ค่า pH = 0 แต่ถ้าความเป็นด่างสูงมาก ค่า pH = 14 หรือถ้าเป็นกลาง ไม่เป็นกรด ไม่เป็นด่าง ค่า pH = 7

                 

3.  ค่า บีโอดี (Biochemical  Oxygen  Demand  : BOD)

            บีโอดี  หมายถึง  ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดที่ย่อยสลายได้ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ

 

4.  ค่า ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand  : COD)

            ซีโอดี  หมายถึง  ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการเพื่อใช้ในการออกซิไดส์สารอินทรีย์ในน้ำให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ

 

5.  ค่าของแข็งแขวนลอย  (Suspended Solids  :  SS)

            ของแข็งแขวนลอย  หมายถึง  ของแข็งที่มีขนาดเล็กแขวนลอยอยู่ในน้ำ

 

6. ของแข็งที่ละลายทั้งหมด  TDS (Total Dissolved Solids ; TDS )

              ของแข็งที่ละลายทั้งหมด  หมายถึง ของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำซึ่งไม่สามารถสังเกตได้ทางกายภาพ เนื่องจากมีขนาดเล็ก

 

5.  ค่าออกซิเจนละลาย  (Dissolved Oxygen :  DO)

             ออกซิเจนละลาย  หมายถึง  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ

 

6.  ค่าไนโตรเจน  (TKN)

            ค่าไนโตรเจน  หมายถึง  ปริมาณไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียไนโตรเจนรวมกับอินทรีย์ไนโตรเจน (Organic Nitrogen)

 

7.  ค่าฟอสฟอรัส (Total Phosphorous)

            ค่าฟอสฟอรัส  หมายถึง  ปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ำ  จะวัดออกมาในรูปฟอสเฟตทั้งหมด (Total Phosphate)

 

8.  ค่าน้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease : FOG) 

ค่าน้ำมันและไขมัน  หมายถึง ปริมาณน้ำมันและไขมันที่อยู่ในน้ำเสีย

 

9.ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)

ค่าซัลไฟด์ หมายถึง เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ ซัลไฟด์ส่วนใหญ่ในน้ำเสียเกิดจากแบคทีเรีย โดยปฏิกิริยา Reduction ของซัลเฟต ซึ่งพบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำเสียต่าง ๆ นอกจากจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ยังก่อให้เกิดปัญหาการกัดกร่อนของท่อน้ำส่วนบนที่เรียกว่า Crown Corrosion แต่หากผนังท่อแห้งและมีการระบายอากาศที่ดีความเสียหายดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้น

10. ความขุ่น (Turbidity)

 คือ สารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำที่กั้นหรือขวางแสงแดด

11. Total Coliform Bacteria

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดเป็นแบคทีเรียที่บ่งชี้ถึงการปนเบื้อนของน้ำ เป็นพวกที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โคลิฟอร์มแบคทีเรียมีแหล่งกำเนิดมาจากอุจจาระของคนและสัตว์เลือดอุ่น แยกเป็น 2 ชนิด คือ  Facal Colifrom พบในอุจจาระ เช่น E.Coli และชนิดที่สองคือ พวก Non-fecal coliform พบในดินหรือพืช เช่น E.aeogenes

 

 

 

 

12. Fecal Coliform bacteria เป็นโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดหนึ่ง

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เป็นแบคทีเรียชี้แนะ (Bacteriological indicator) ซึ่งถ้าตรวจพบในน้ำ แสดงว่าน้ำนั้นน่าจะไม่ปลอดภัย คือ อาจมีเชื้อโรคอยู่ในน้ำ
โคลิฟอร์มแบ่งตามแหล่งที่มา ได้เป็น 2 ชนิด คือ
         

    (1) ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) พวกนี้อาศัยอยู่ในลำไส้ของคน และสัตว์เลือดอุ่น ถูกขับถ่ายออกมากับอุจจาระ เมื่อเกิดการระบาดของโรงระบบทางเดินอาหาร จะพบแบคทีเรียชี้แนะชนิดนี้ ได้แก่ อี.โค.ไล (E.coli)
              (2) นันฟีคัลโคลิฟอร์ม (Non-fecal coliform) พวกนี้อาศัยอยู่ในดิน และพืชมีอันตรายน้อยกว่าพวกแรกใช้เป็นแบคทีเรียชี้แนะถึงความไม่สะอาดของน้ำได้ เช่น เอ. แอโรจิเนส (A.aerogenes)

 

13.Free Chlorine

คลอรีนอิสระที่มีอยู่ FAC (Free Available Chlorine)  คือ สัดส่วนของคลอรีนทั้งหมด ที่ยังเหลืออยู่ในน้ำที่ผ่านคลอรีนแล้ว และยังไม่ได้ทำปฎิกริยาใด ๆ กับสิ่งปนเปื้อน คลอรีนอิสระนี้จะทำหน้าที่ในการฆ่าแบคทีเรีย และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ

 

14. E. coli

(อี.โคไล) เป็น แบคทีเรียที่มีอยู่แล้วในร่างกายมนุษย์และสัตว์ จะพบได้ในลำไส้ใหญ่ แบคทีเรียชนิดนี้จะทำให้เกิดอาการท้องเสียบ่อย ๆ อุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำ แต่จะมีอาการไม่รุนแรง เพราะคนเรามีภูมิต้านทานโรคอยู่บ้าง และปกติเราสามารถพบเชื้อดังกล่าวได้ในอุจจาระอยู่แล้ว ถึงแม้จะไม่มีอาการอะไร

 

Visitors: 260,388