การติดตั้ง Check Valve ในระบบดับเพลิงCradit : ชมรมวิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาล : Plumbing Engineer

การติดตั้ง Check Valve ในระบบดับเพลิง

1. วิธีการติดตั้งวาล์วกันกลับแต่ละชนิดจะต้องติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
2. ตำแหน่งติดตั้งตามมาตรฐานป้องกนอัคคีภัย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยมีดังนี้
2.1 ติดตั้งที่ด้านจ่ายของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงหรือ หน้าเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
2.2 ติดตั้งที่ท่อเมนจ่ายน้ำดับเพลิง ณ.ตำแหน่งจุดเชื่อมต่อจากท่อเมนจ่ายน้ำจากบ่อน้ำ ดับเพลิงจากระบบท่อเมนสาธารณะ
2.3 ส่วนของระบบท่อจ่ายน้ำดับเพลิงใดๆที่ต้องการป้องกันปัญหาน้ำไหลย้อนกลับออก จากระบบ
2.4 ติดตั้งที่ท่อก่อนเข้าหัวรับน้ำดับเพลิง โดยวาล์วกันกลับที่ติดตั้งระหว่างระบบท่อน้ำกับ หัวรับน้ำดับเพลิง ต้องติดตั้งใกล้หัวรับน้ำดับเพลิงให้มากที่สุด

Visitors: 264,673