คำนวนน้ำใช้ใน Cooling Tower


Cradit : ชมรมวิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาล : Plumbing Engineer


การคำนวณปริมาณน้ำ เติม Cooling Tower ????
การการคำนวณน้ำใช้ สำหรับอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศที่เป็นระบบน้ำเย็น ปกติจะต้องคำนวณเผื่อน้ำสำหรับเติม Cooling Tower ด้วย ซึ่งมีปริมาณค่อนข้างมาก ยังงัยเวลาคิดขนาด ถังเก็บน้ำอย่าลืม เพิ่มเติมไปด้วยนะครับ
หอระบายความร้อน ( Cooling Tower )
การควบคุมการท างานของหอระบายความร้อนของน้ำ นิยมให้ความเร็วของพัดลมคงที่และมี ปริมาณลมเพียงพอที่จะระบายน้ำหล่อเย็น โดยให้พัดลมความเร็วเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อ ไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำจากการระเหย (Evaporative Loss) และการฟุ้งกระจายของนำหล่อ เย็น (Drift Loss) มากเกินไป การสูญเสียน้ำจากการระเหย (Evaporative Loss) จะมากหรือ น้อยขึ้นอยู่ความชื้นหรือปริมาณไอน้ำในอากาศ หากความชื้นสูงการสูญเสียน้ำจากการระเหย (Evaporative Loss) ก็จะต่างในทางกลับกันหากอากาศแห้งมากการสูญเสียน้ำจากการระเหย (Evaporative Loss) ก็จะสูงขึ้น ส่วนการฟุ้งกระจายของนำหล่อเย็น (Drift Loss)จะลดลงได้ หากมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของนำหล่อเย็น (Drift Eliminator)
สำหรับหอระบายความร้อนของน้ำแบบ Counter Flow จะมีการสูญเสียน้ำจากการระเหย (Evaporative Loss) อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 1 ของอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นและการฟุ้ง กระจายของน้ำหล่อเย็น (Drift Loss) อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 1-2 ของอัตราการไหลของน้ำหล่อ เย็น ส่วนหอระบายความร้อนของน้ำแบบ Cross Flow จะมีการสูญเสียน้ำจากการระเหย (Evaporative Loss) อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 1 ของอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นและการฟุ้ง กระจายของน้ำหล่อเย็น (Drift Loss) อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 0.10-0.30 ของอัตราการไหลของ น้ำ หล่อเย็น จ. ระบบบำบัดน้ำหล่อเย็นจะต้องควบคุมและป้องกันไม่ให้น้ำหล่อเย็นมีสารแขวนลอย สารละลาย การลดการเกิดตะไคร่น้ำ ความเป็นกรดและด่างเกินกว่าค่าที่กำหนด เพื่อลด ปัญหา การ เกิด ตะกรันจากความกระด้างของน้ำโดยแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ละลายอยู่ในน้ำซึ่งจะไปเกาะที่ ตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อน ปัญหาการกัดกร่อนจากออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทาให้ท่อต่างๆเป็นสนิมและปัญหาการเกิดตะไคร่นำ ข้อแนะนาคุณภาพของน้ำหล่อเย็น มีตาราง
การระบายน้ำทิ้ง(Bleed Off) และน้ำเติม (Make Up Water) หอระบายความร้อนของน้ำมี การสูญเสียน้ำจากการสูญเสียน้ำจากการระเหย (Evaporative Loss) การฟุ้งกระจายของน้ำ หล่อเย็น (Drift Loss) และการระบายน้ำทิ้ง (Bleed Off) โดยการระบายน้ำทิ้งเป็นการลด ความเข้มข้นของสารละลายและสารแขวนลอยในน้ำซึ่งจะกำหนดไว้ ตามสูตร การระบายน้ำทิ้ง (Bleed Off) = Evaporative Loss/(Cycle of Concentration – 1) Cycle of Concentration กำหนดไว้ประมาณ 4
ดังนั้นปริมาณการไหลของน้ำหล่อเย็น 3 usgpm. (1 ตันของหอระบายความร้อนของน้ำ)
1. จะ สูญเสียน้ำจากการระเหย (Evaporative Loss) เท่ากับ 0.03 usgpm.
2. จากการฟุ้งกระจายของ น้ าหล่อเย็น (Drift Loss) เท่ากับ 0.003 usgpm. (Cooling Tower เป็น cross Flow )
3. และการระบายน้ าทิ้ง เท่ากับ 0.01 usgpm.
รวมเป็น 0.043 usgpm. / Ton หรือ ประมาณ 0.045 usgpm. / Ton
ตัวอย่าง
สำนักงาน ใช้ระบบปรับอากาศเป็นระบบ Chiller System ขนาด capacity Chiller รวม 1,000 ตัน ทำงานต่อเนื่อง 10 ชม คำนวณ อัตราการเติมน้ำ (Make up Water )ต่อวัน
Make up Water = 1,000Ton x 0.045(gpm/ton) x 60 x 10
hr
= 27,000 gal /วัน
= 27,000 x 3.78 /1000 = 102 Cu.m / วัน
Visitors: 191,025